LIETUVOS NEKILNOJAMO TURTO AGENTŪRŲ ASOCIACIJOS
NT BROKERIŲ SERTIFIKAVIMO EGZAMINO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos nekilnojamo turto agentūrų asociacijos (toliau – LNTAA) NT brokerių sertifikavimo egzamino taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato NT brokerio sertifikavimo organizavimo ir vykdymo tvarką, sertifikavimo komisijos (toliau – Sertifikavimo komisija) sudarymo tvarką.
 2. NT brokerių sertifikavimo egzaminus organizuoja ir vykdo LNTAA Sertifikavimo komisija kartu su LNTAA pasamdyta išorės įmone (toliau – Įmonė).
 3. LNTAA NT brokerių sertifikavimo egzaminą gali laikyti tik brokeris, kuris dirba NT brokeriu LNTAA priklausančioje NT agentūroje.
 4. NT brokerių sertifikavimo egzamino kaina – 48 EUR su PVM, egzamino perlaikymo kaina – 24 EUR su PVM
 5. NT brokerių sertifikavimo egzaminų vieta ir datos skelbiamos LNTAA interneto svetainėje (lntaa.lt).
 6. LNTAA NT brokerio sertifikatas galioja iki NT brokeris veikia LNTAA priklausančioje NT agentūroje bet neilgiau nei du metus nuo sertifikato išdavimo datos.
 7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Egzaminas – žinių, patvirtinančių pretendento kvalifikaciją ir patirtį, vertinimas pretendentui kompiuteriu atsakant į testo klausimus.
  • Pretendentas asmuo dirbantis NT brokeriu agentūroje, kuri yra LNTAA narė ir siekiantis gauti LNTAA išduodamą NT brokerio sertifikatą.

II. SERTIFIKAVIMO KOMISIJA

 1. Sertifikavimo komisiją sudaro ne mažiau, kaip penki komisijos nariai. Egzaminavimo komisijos nariais skiriami LNTAA narių atstovai.
 2. Sertifikavimo komisijos narius savo sprendimu paskiria LNTAA valdyba.
 3. Sertifikavimo komisijos nariai Taisyklėse nurodytas teises ir pareigas turi iki dalyvauja Sertifikavimo komisijos veikloje.
 4. Sertifikavimo komisijos nariai iš savo tarpo išrenka Sertifikavimo komisijos pirmininką.
 5. Sertifikavimo komisijai priimant sprendimą dėl galimų precedentų susijusių, su Pretendentu, Sertifikavimo komisijos narys privalo nusišalinti šiais atvejais:
  • kai jis yra pretendento sutuoktinis;
  • kai jis yra pretendento artimas giminaitis;
  • kai jis kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuotas rezultatais.
 6. Sertifikavimo komisijos narys privalo elektroniniu paštu per vieną darbo dieną nuo Taisyklių 13 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos informuoti Sertifikavimo komisijos pirmininką apie nusišalinimą.

III. PASIRENGIMAS VYKDYTI EGZAMINĄ IR EGZAMINO VYKDYMAS

 1. Norintis laikyti LNTAA NT brokerių sertifikavimo egzaminą, LNTAA NT agentūros brokeris turi rezervuoti vieną iš siūlomų egzaminavimo laikų internetinėje LNTAA svetainėje (lntaa.lt/registracija-sertifikavimui/) ir sekant nuorodas, atlikti bankinį pavedimą.
 2. Pasirinkto egzamino laiko rezervacija galios tik tada, kai pinigai už egzaminą bus įskaityti Įmonės sąskaitoje ir Įmonės atstovas Pretendentui atsiųs rezervaciją patvirtinantį elektroninį laišką adresu, kurį Pretendentas nurodė registruodamasis.
 3. Vienu metu egzaminą gali laikyti ne daugiau kaip 15 pretendentų.
 4. Pretendentas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašyti, kad yra susipažinęs su LNTAA NT brokerių sertifikavimo egzamino taisyklėmis. Jei pretendentas atsisako pasirašyti, tai pažymima egzamino protokole.
 5. Užsiregistravus, tačiau nurodytu laiku neatvykus į egzaminą ir apie tai neinformavus Įmonės elektroniniu paštu konferencija@lntaa.lt, sumokėti pinigai nėra gražinami, o pretendentas laikomas neišlaikiusiu egzamino.
 6. Egzaminą organizuojančios įmonės atstovas pretendentams pristato dalyvaujantį Sertifikavimo komisijos narį (jei egzamine dalyvauja bent vienas iš narių), trumpai pristato egzaminavimo eigą ir tvarką.
 7. Pretendentams duodami lapeliai su informaciją apie prisijungimą prie egzaminavimo sistemos. Ant informacinio lapelio nurodomi prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurie galioja tik vieną valandą nuo prisijungimo pradžios.
 8. Egzamino užduočių sprendimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo nuorodos, pradėti egzaminą, paspaudimo.
 9. Egzaminas vyksta lietuvių kalba pretendentams atsakant į klausimus pateikiamus kompiuterio ekrane. Pretendentai atsakymus privalo užfiksuoti pažymėdami, jų manymu, tinkamiausią atsakymą. Gali būti tik vienas teisingas atsakymo variantas. Keisti savo atsakymus, pereiti prie kitų klausimų, grįžti prie ankstesnių klausimų galima tol kol nesibaigė egzaminui skirtas laikas arba kol nepaspaudėte nuorodos „Baigti egzaminą“.
 10. Egzamino užduotį sudaro testas. Testą sudaro 25 klausimai.
 11. Egzamino užduočių sprendimas negali trukti ilgiau nei 30 minučių.
 12. Egzaminavimo metu patalpoje privalo būti bent vienas egzaminą organizuojančios įmonės atstovas.
 13. Egzamino metu naudotis literatūra, užrašais, kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis, taip pat kalbėtis su kitais pretendentais draudžiama. Galima naudotis tik skaičiuotuvu. Griežtai draužiama filmuoti, fotografuoti ekrane esančius klausimus ir atsakymus. Kilus techniniams nesklandumams ar esant akivaizdžioms klaidoms sistemoje, Pretendentas turi apie tai informuoti egzaminą organizuojančios įmonės atstovą, kuris savo ruožtu, privalo nufotografuoti ar kitaip užfiksuoti klaidas ar trikdžius.
 14. Pretendentai einantį egzamino laiką gali matyti kompiuterio ekrane. Pasibaigus egzaminavimo laikui programa automatiškai sustabdys egzaminavimą ir pereis į rezultatų pateikimo langą.

EGZAMINO VERTINIMAS

 1. Kadangi Egzaminas yra vykdomas kompiuterinės programos pagalba, pretendentai rezultatus apie savo laikytą egzaminą pamatys iškarto, kai pasibaigs egzaminui skirtas laikas arba paspaudę nuorodą „Baigti egzaminą“.
 2. Egzamino vertinimas priklauso nuo pateiktų klausimų ir teisingų atsakymų skaičiaus koeficiento. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei pretendentas teisingai atsako į 80 procentų arba daugiau pateiktų klausimų.
 3. Jei pretendentas nesilaiko Taisyklių 27 punkte nurodytų pareigų, egzaminą organizuojantis atstovas ir Sertifikavimo komisija turi teisę nuspręsti laikyti egzaminą neišlaikytu. Taisyklių 27 punkte nurodytų pareigų nesilaikymo faktas ir komisijos sprendimas užfiksuojami protokole.
 4. Už egzamino protokolo pildymą atsakingas egzaminą organizuojančios Įmonės atstovas.
 5. Egzamino protokolą pasirašo egzamine dalyvavę organizuojančios Įmonės atstovai
 6. Išlaikius egzaminą, NT brokeriui įteikiami LNTAA NT brokerio sertifikatas su individualiu numeriu bei LNTAA sertifikuoto brokerio pažymėjimas su nuotrauka. Sertifikatas ir pažymėjimas, pasirašyti LNTAA direktoriaus, išduodami agentūroms, kuriose veikia brokeriai. Agentūros, Sertifikatus papildę savo rekvizitais, juos perduoda asmeniškai brokeriams. Sertifikatai gaminami vieną kartą per mėnesį už praėjusio mėnesio laikotarpį.
 7. Neišlaikiusio egzamino pretendento kvalifikacija ir patirtis laikoma nepakankama, todėl jam LNTAA sertifikatas nėra išduodamas ir yra siūloma pasimokyti ir egzaminą perlaikyti sekantį kartą.
 8. Pakartotinai laikyti egzaminą pretendentas gali iš naujo užsiregistravęs ir sumokėjęs perlaikymo mokestį. Perlaikymų skaičius neribotas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kilus nenugalimos jėgos “force major” situacijoms, (Pvz.: egzaminavimo pastate dingo elektra, Pretendentas laiku negavo prisijungimo kodo ir pan.) dėl ko, Pretendento nuomone, galėjo nukentėti jo egzamino rezultatas, pretententas su tuo susijusią pretenziją gali pateikti el. paštu, adresu sertifikavimas@lntaa.lt, egzamino metu apie tai taip pat informuodamas egzaminą organizuojančios įmonės atstovą. Pretenzijos dėl egzamino turinio nepriimamos ir rezultatai neskundžiami.
 2. LNTAA Sertifikavimo komisija privalo išnagrinėti Pretendento petenziją susijusią su “force major” situacija ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
 3. Apie priimtą sprendimą LNTAA Sertifikavimo komisijos pirmininkas pretenziją pateikusį Pretendentą informuoja per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 4. LNTAA svetainėje skelbiamas sertifikuotų NT brokerių sąrašas, kuris yra prieinamas visiems LNTAA svetainės lankytojams.

Visi klausimai susiję su NT brokerių sertifikavimu, egzamino turiniu – teikiami Sertifikavimo komisijai elektroniniu paštu sertifikavimas@lntaa.lt.