LIETUVOS NEKILNOJAMO TURTO AGENTŪRŲ ASOCIACIJOS
NT BROKERIŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos (toliau – LNTAA) NT brokerių sertifikavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato NT brokerio sertifikavimo organizavimo ir vykdymo tvarką, egzaminavimo tvarką, bei pagrindines nuostatas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Egzaminas –žinių, patvirtinančių Pretendento kvalifikaciją ir patirtį, vertinimas Pretendentui kompiuteriu atsakant į testo klausimus. NT Brokeris, prieš laikydamas egzaminą susipažįsta su Taisyklėmis, ir įsipareigoja jų laikytis.
  • Pretendentas NT brokeris, veikiantis agentūroje, kuri yra LNTAA narė ir siekiantis turėti LNTAA išduodamą NT brokerio sertifikatą bei turėti Sertifikuoto brokerio vardą.
  • Sertifikuotas brokeris – brokeris veikiantis vienoje iš LNTAA priklausančių įmonių ir visiškai atitinkantis visus LNTAA Sertifikuoto brokerio sąvokai keliamus reikalavimus. Brokeris, neatitinkantis bent vieno iš taisyklėse nurodytų reikalavimų, negali vadintis ar prisistatyti LNTAA sertifikuotu brokeriu, ar nurodyti, kad jis yra sertifikuotas brokeris.
  • Kvalifikacijos kėlimo kursai – LNTAA ar tinkamos trečiųjų šalių (išskyrus LNTAA narių) organizuojamos konferencijos NT tematika arba mokymai šiose srityse (mokymus vykdant ne LNTAA, LNTAA pateikiami mokymų sertifikatai; dėl atitinkamų mokymų pripažinimo tinkamais Kvalifikacijos kėlimo kursais sprendžia LNTAA valdyba):
   • Derybos;
   • Pardavimai ar tematikos tiesiogiai susijusios su pardavimais;
   • Pardavimų psichologija, bendravimo psichologija;
   • Asmeninis efektyvumas;
   • Klientų aptarnavimas;
   • Konfliktinių situacijų valdymas;
   • Komunikacija;
   • Prezentavimas;
   • Etika;
   • Teisė;
   • Nekilnojamojo turto vertinimas.
  • Mokesčiai – mokestis už Egzaminą ir metinis Sertifikuoto brokerio mokestis.
  • Taisyklės – Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos NT brokerių sertifikavimo taisyklės.
 3. NT brokerių Egzaminavimą organizuoja ir vykdo LNTAA, kuri savo nuožiūra, Egzamino testo organizavimui ar kitoms administravimo funkcijoms atlikti, gali samdyti trečiuosius asmenis.
 4. Sertifikuotas brokeris turi atitikti visus žemiau nurodytus reikalavimus:
   1. Veikti vienoje iš LNTAA agentūrų, esančių LNTAA nare;
   2. Būti išlaikęs Egzaminą;
   3. Per paskutinius kalendorinius metus būti sudaręs ne mažiau nei šešis nekilnojamojo turto sandorius, kuriuose jis, kaip brokeris, atstovavo pardavėją arba pirkėją, arba galimai mažiau nei šešis Nekilnojamojo turto sandorius, jei šiuose sandoriuose parduoto ar įsigyto turto vertė buvo ne mažiau nei 500,000 EUR.
   4. Per paskutinius kalendorinius metus dalyvauti bent vienuose Kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurių trukmė ne mažiau nei 8 akademinės valandos ir pateikti tai liudijantį dokumentą. Jei brokeris dalyvauja LNTAA rengiamose konferencijose, užtenka pateikti mokėjimo kvitą ar kitą, dalyvavimą konferencijoje įrodantį dokumentą.
   5. Brokeris nelaikomas atitinkančiu šį reikalavimą, panaikinus jo Sertifikuoto brokerio statusą, kaip tai numatyta Taisyklių 5 punkte.
   6. Būti susimokėjęs visus Sertifikavimo mokesčius.
 5. Jei Pretendentas Egzaminą laiko pirmą kartą, šio punkto c ir d papunkčiuose nurodytos sąlygos jam įsigalioja tik nuo kitų kalendorinių metų.

 6. Asmeniui bet kuriuo metu neatitinkant bent vienos iš Taisyklių 4 punkte nurodytų sąlygų, brokeris nėra Sertifikuotas brokeris arba praranda tokį statusą, jei iki tol jį turėjo.
 7. Sertifikuoto brokerio statusas, be kitų pagrindų, gali būti panaikintas LNTAA valdybos sprendimu dėl LNTAA etikos kodekso reikalavimų pažeidimo (su arba be atitinkamo statuso atnaujinimo galimybe, nustatant Sertifikuoto brokerio statuso atnaujinimo galimybę, nurodomas terminas, po kurio Sertifikuoto brokerio statusas gali būti atnaujinamas); Sertifikuoto brokerio statusas laikomas panaikintu nuo LNTAA valdybos sprendimo priėmimo dienos.
 8. Visi Sertifikuoti brokeriai yra skelbiami LNTAA svetainėje www.lntaa.lt/nt-brokeriai/. Šiame sąraše nesantys brokeriai nėra Sertifikuoti brokeriai, nepriklausomai nuo Sertifikuoto brokerio dokumentų turėjimo savo žinioje.
 9. Asmeniui, kuris nėra Sertifikuotas brokeris, bet kokiomis formomis, šaltiniais ar kanalais draudžiama prisistatyti viešoje erdvėje ir vartotojams kaip Sertifikuotam brokeriui.
 10. Egzaminą gali laikyti tik brokeris, atitinkantis visus Pretendentui keliamus reikalavimus.
 11. Brokeris, prieš laikydamas Egzaminą, susipažįsta su Taisyklėmis, bei įsipareigoja jų laikytis.
 12. Egzamino kaina – 65 EUR plius PVM, Egzamino perlaikymo kaina neišlaikius Egzamino – 25 EUR plius PVM.
 13. Metinis Sertifikuoto brokerio mokestis yra 40 EUR plius PVM ir yra mokamas pasibaigus sertifikato galiojimui. Laiku nesumokėjus šio mokesčio, brokeris išbraukiamas iš Sertifikuotų brokerių sąrašo ir vėl tapti Sertifikuotu brokeriu gali tik įvykdęs visas 4 punkte nurodytas sąlygas (išskyrus reikalavimą nurodytą 4 punkto (b) papunktyje).
 14. Egzaminai vyksta keturis kartus per metus (vieną kartą per ketvirtį). Egzamino data ir vieta skelbiamos LNTAA interneto svetainėje (www.lntaa.lt).
 15. LNTAA NT brokerio sertifikatas galioja vienerius metus, tačiau su sąlyga, kad brokeris atitinka 4 punkte nurodytus reikalavimus. Pasibaigus sertifikato galiojimui, brokeriui išduodamas naujas, vienerius metus galiojantis sertifikatas, su sąlyga, kad brokeris atitinka visus 4 punkte nurodytus reikalavimus.
 16. Asociacija, pasilieka teisę, dėl etikos pažeidimų atimti NT brokerio sertifikatą ir pažymėjimą iš pažeidimus padariusio NT brokerio, o patį brokerį pašalinti iš Sertifikuotų brokerių sąrašų.

II. SERTIFIKAVIMO METODINĖ MEDŽIAGA

 1. Sertifikavimo metodinę medžiagą sudaro LNTAA, kuri pastarosios sudarymui gali pasitelkti trečiuosius asmenis.
 2. Nuorodas į Sertifikavimo metodinę medžiagą pateikia LNTAA narių agentūrų biurų vadovai.

III. PASIRENGIMAS VYKDYTI EGZAMINĄ IR EGZAMINO VYKDYMAS

 1. Norintis laikyti LNTAA NT brokerių sertifikavimo Egzaminą, LNTAA NT agentūros brokeris turi rezervuoti vieną iš siūlomų egzaminavimo laikų LNTAA interneto svetainėje (www.lntaa.lt/registracija-sertifikavimui) ir sekant nuorodas, apmokėti rezervaciją. Prieš apmokant rezervaciją Pretendento prašoma pažymėti sutikimą su sertifikavimo taisyklėmis.
 2. Pasirinkto Egzamino laiko rezervacija įsigalioja tik sėkmingai įvykdžius apmokėjimą.
 3. Vienu metu Egzaminą gali laikyti ne daugiau kaip 15 Pretendentų. Pretendentas atvykęs į Egzaminą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Užsiregistravus, tačiau nurodytu laiku neatvykus į Egzaminą ir apie tai ne vėliau nei per 48 valandas neinformavus LNTAA elektroniniu paštu sertifikavimas@lntaa.lt, sumokėti pinigai nėra grąžinami, o Pretendentas laikomas neišlaikiusiu Egzamino.
 5. Egzamino užduočių sprendimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo nuorodos, “pradėti egzaminą”, paspaudimo.
 6. Egzaminas vyksta lietuvių kalba Pretendentams atsakant į klausimus pateikiamus kompiuterio ekrane. Pretendentai atsakymus privalo užfiksuoti pažymėdami, jų manymu, teisingiausią atsakymą. Gali būti tik vienas teisingas atsakymo variantas. Keisti savo atsakymus, pereiti prie kitų klausimų, grįžti prie ankstesnių klausimų galima tol kol nesibaigė Egzaminui skirtas laikas arba kol nepaspaudėte nuorodos „Pateikti tikrinimui“.
 7. Egzamino užduotį sudaro testas. Testą sudaro 40 atsitiktine tvarka parinktų klausimų.
 8. Egzamino užduočių sprendimui Pretendentas turi 60 minučių. Jei Pretendentas į klausimus atsako greičiau, jis gali nelaukti ir paspausti nuorodą “Pateikti tikrinimui”.
 9. Egzaminavimo metu patalpoje privalo būti bent vienas LNTAA ar LNTAA pasamdytos Egzaminų administravimo įmonės atstovas, kuris po Egzamino užpildo Egzamino protokolą pažymėdamas Egzamine dalyvavusių Pretendentų skaičių, vardus, pavardes, Egzamino rezultatus, pažeidimus ar kitus svarbius faktus.
 10. Egzamino metu naudotis literatūra, užrašais, kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis, taip pat kalbėtis su kitais Pretendentais draudžiama. Galima naudotis tik skaičiuotuvu. Griežtai draužiama filmuoti, fotografuoti ekrane esančius klausimus ir atsakymus. Pretendentas, pažeidęs bent vieną iš šių nuostatų bus paprašytas palikti Egzaminą, Egzaminas bus užskaitytas kaip neišlaikytas ir Egzamino mokestis negrąžinamas.
 11. Kilus techniniams nesklandumams ar esant akivaizdžioms klaidoms sistemoje, Pretendentas turi apie tai informuoti Egzamine dalyvaujantį LNTAA ar pasamdytos trečios šalies atstovą, kuris savo ruožtu, privalo nufotografuoti ar kitaip užfiksuoti klaidas ar trikdžius ir pateikti tai LNTAA asmeniui atsakingam už sertifikavimą. Pačiam Pretendentui fotografuoti ekrane esančius klausimus ar jo manymu klaidas, draudžiama.
 12. Pretendentai atgaline tvarka skaičiuojamą Egzamino laiką gali matyti kompiuterio ekrane. Pasibaigus egzaminavimo laikui programa automatiškai sustabdys egzaminavimą ir pereis į rezultatų pateikimo langą.

IV. EGZAMINO VERTINIMAS

 1. Kadangi Egzaminas yra vykdomas kompiuterinės programos pagalba, Pretendentai rezultatus apie savo laikytą Egzaminą pamatys iškarto, kai pasibaigs Egzaminui skirtas laikas arba paspaudę nuorodą „Pateikti tikrinimui“.
 2. Egzamino vertinimas priklauso nuo pateiktų klausimų ir teisingų atsakymų skaičiaus koeficiento. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei Pretendentas teisingai atsako į 70 procentų arba daugiau pateiktų klausimų.
 3. Jei Pretendentas nesilaiko Taisyklių 25, 26 punktuose nurodytų taisyklių, Egzaminą organizuojantis atstovas turi teisę nuspręsti laikyti egzaminą neišlaikytu. Šių taisyklių nesilaikymo faktas bei sprendimas užfiksuojami Egzamino protokole.
 4. Už Egzamino protokolo pildymą yra atsakingas Egzaminą organizuojančios Įmonės atstovas arba Egzamine dalyvaujantis LNTAA atstovas.
 5. Egzamino protokolą pasirašo Egzamine dalyvavę organizuojančios Įmonės atstovai arba Egzamine dalyvaujantis LNTAA atstovas.
 6. Išlaikius Egzaminą, ir įvykdžius 4 punkte nurodytas sąlygas, NT brokeriui įteikiami LNTAA NT brokerio sertifikatas su individualiu numeriu bei LNTAA sertifikuoto brokerio pažymėjimas su nuotrauka. Sertifikatas ir pažymėjimas, pasirašyti LNTAA direktoriaus, išduodami agentūroms, kuriose veikia brokeriai. Agentūros, Sertifikatus papildę savo rekvizitais, juos perduoda asmeniškai brokeriams. Sertifikatai gaminami vieną kartą per ketvirtį.
 7. Neišlaikiusio Egzamino Pretendento kvalifikacija ir patirtis laikoma nepakankama, todėl jam LNTAA sertifikatas nėra išduodamas ir yra siūloma Egzaminą perlaikyti kitą kartą.
 8. Pakartotinai laikyti Egzaminą Pretendentas gali iš naujo užsiregistravęs ir sumokėjęs perlaikymo mokestį. Perlaikymų skaičius neribotas.
 9. Sertifikatas išduodamas per 30 dienų nuo egzamino išlaikymo datos. Sertifikatas išduodamas įmonės, kurioje veikia brokeris, vardu.

V. SANDORIŲ PATEIKIMAS IR PATIKRA

 1. Pretendentas ar Sertifikuotas brokeris privalo pateikti bent šešių sandorių, kuriuose jis per 12 (dvylika) paskutinių mėnesių dalyvavo kaip tarpininkas, įrodymą – sandorių sąrašą sandorių registravimo formoje adresu www.lntaa.lt/sandoriu-registravimas. LNTAA ar jos pasirinkti trečiosios šalies atstovai, atsitiktinės atrankos būdu patikrina pateiktoje sandorių registravimo formoje esančios informacijos pagrįstumą; sutikdamas su Taisyklėmis, asmuo pareiškia, kad sutinka, kad atitinkamas patikrinimas gali būti atliekamas be atskiro rašytinio jo sutikimo, įskaitant paklausimų pateikimą ir atsakymų gavimą iš asmens, kuriam buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos. Išaiškėjus faktams, kad pateikta informacija yra melaginga, brokeris praranda sertifikatą ir galimybę 3 metus būti Sertifikuotu brokeriu.

VI. SERTIFIKATO GALIOJIMAS

 1. Brokerio sertifikatas galioja vienerius metus, nuo išdavimo datos, tačiau tik su sąlyga, kad visą šį laiką brokeris atitinka visus 4 Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus.
 2. Informacija apie Brokerio sertifikato galiojimą, o taip pat – Brokerio sertifikato galiojimo sustabdymą ar panaikinimą – skelbiama viešai LNTAA tinklapyje ir/ar kitame LNTAA pasirinktame tinklapyje.
 3. Brokeriams, LNTAA pasirinktomis priemonėmis ir dažnumu (įskaitant – elektroninį paštą) gali būti primenama apie pareigą sumokėti Metinį Sertifikuoto brokerio mokestį.  Atitinkamo priminimo nepateikimas neatleidžia Brokerio nuo pareigos laiku bei tinkamai įvykdyti atitinkamą įsipreigojimą.
 4. Brokeriui nutraukus santykius su NT agentūra, kurioje jis veikė Sertifikato išdavimo metu, NT agentūra turi apie tai informuoti LNTAA, o brokerio Sertifikatas automatiškai nustoja galioti. Jei brokeris pradeda veikti kitoje LNTAA agentūroje, jo Sertifikatas vėl tampa galiojančiu. Sertifikato keitimo kaina tokiu atveju yra 40 EUR plius PVM.
 5. Jei NT agentūra, kurioje veikia brokeris, keičia savo pavadinimą, prisijungia prie kitos agentūros ar agentūrų franšizės tinklo, Sertikato keitimo kaina yra 25 EUR plius PVM.

VII. KITOS SĄLYGOS

 1. Kilus neįprastoms situacijoms, (Pvz.: egzaminavimo metu pastate dingo elektra, kompiuterio techninio gedimo ir pan.) dėl ko, Pretendento nuomone, galėjo nukentėti jo Egzamino rezultatas, Pretendentas su tuo susijusią pretenziją gali pateikti el. paštu, adresu sertifikavimas@lntaa.lt, Egzamino metu apie tai taip pat informuodamas Egzaminą organizuojančios įmonės atstovą.
 2. Pretenzijos dėl Egzamino turinio nepriimamos ir rezultatai neskundžiami, o tokie skundai nenagrinėjami.
 3. LNTAA atstovai privalo išnagrinėti Pretendento pretenziją susijusią su neįprastomis situacijomis ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
 4. Apie priimtą sprendimą LNTAA atstovai pretenziją pateikusį Pretendentą informuoja per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 5. LNTAA interneto svetainėje skelbiamas sertifikuotų NT brokerių sąrašas, kuris yra prieinamas visiems LNTAA interneto svetainės lankytojams.
 6. Visi klausimai, susiję su NT brokerių sertifikavimu, egzamino turiniu – teikiami elektroniniu paštu sertifikavimas@lntaa.lt.
 7. Taisyklės, įskaitant (bet neapsiribojant) jose nurodytus įkainius, gali būti keičiamos LNTAA nuožiūra. Apie Taisyklių pakeitimus skelbiama LNTAA puslapyje likus ne mažiau kaip 2 (dviem) savaitėms iki atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo dienos.